ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ( учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII)

С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VII КЛАС НА 1 СУ „ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ“ – ГР. СОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Спецификация

спецификация

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА 
учебници 967939.docx 1