ИСТОРИЯ

Кратки исторически данни

Първо СУ „Пенчо П. Славейков“ е правоприемник на създадената преди 144 години Софийска класическа гимназия. Това е второто средно училище в България, след Априловската гимназия. Според приетите „Временни правила за откритите през 1878/1879 година гимназии в княжество България“ през учебната 1878/1879 г. се създават само първите два класа на гимназията. Откриването на Софийската класическа гимназия се възлага на софийския окръжен инспектор на народните основни училища – Йосиф Ковачев. С телеграма от 25 ноември 1878 г. и с рапорт от 26 ноември 1878 г., той долага на Марин Дринов, който по това време е начело на Дирекцията на просвещението и духовните дела, че е намерил четири класни стаи в зданието на главното училище за помещение на гимназията. През същия месец Отделът на народното просвещение и духовните дела назначава инспектор Георги Стаменов за директор на Софийската класическа гимназия. Това дава възможност да започнат редовните учебни занятия. Откриването на училището става на 07.01.1879 година. В летописната книга на Първа софийска мъжка гимназия е записано: „Софийската класическа гимназия е отворена на 07.01.1879 година при управлението на Императорски 

Всерусийския комисар княз Дондуков и при управляващия отдела на народното просвещение и духовните дела професор Марин Дринов.“
След два дни, на 09.01.1879 започват редовните занятия. Училището е просветното средище, от което водят началото си Софийският университет „Св. Климент Охридски”, Националната художествена академия, Техническият университет. 

По-видните учители, преподавали в училището от 1879 година до наши дни са :

Атанас Узунов, Александър Теодоров-Балан, Константин Иречек, проф. д-р Иван Шишманов, Пенчо Славейков, Стоян Михайловски, Ангел Каралийчев, акад. Марин Големинов, Илия Бешков, Добри Христов и др. По-видни възпитаници на гимназията са: Елин Пелин, Йордан Йовков, Кръстю Сарафов, Димчо Дебелянов, Димитър Димов, Дечко Узунов, Йосиф Цанков, Георги Марков, Огнян Герджиков, Хайгашод Агасян, Стефан Софиянски, Маргарита Хранова, Владимир Пенев, Мартина Вачкова, Еделина Кънева и много други видни личности и общественици.

В нашето съвремие Първо средно училище успешно съчетава богатите си традиции с модерните тенденции в образованието.

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот