Национални програми и проекти

  През настоящата  учебна година стартира проект BG05M20P001-2.010-0001 „ Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Проектът ще се изпълнява в рамките на три учебни години – 2018/2019 г., 2019/2020 г. и 2020/2021 г. Целта на проекта е да мотивира и задържи в образователната система младите педагогически специалисти, да подобри педагогическата, методическата и управленската подготовка и да създаде сред педагогическите специалисти мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване в отговор на съвременните предизвикателства пред образователната система в България.

1 СУ „ Пенчо П. Славейков“ се включи в проекта по две програми:

  1. Иновативни методи в управлението
  2. Позитивна училищна среда

Формираха се три групи по следните теми:

  1. „Иновативни и интерактивни методи за повишаване на комуникативната компетентност на учениците“ с 20 участници и лектор- д-р Йорданка Николова от Сдружение „Образование без граници-БГ 2012“.
  2. „Методът „ Шестте мислещи шапки“- Е. Де Буно и приложението му в образователно-възпитателния процес“ с 21 учители и лектор- д-р Йорданка Николова.
  3. „ Решаване на конфликти: Преговори. Посредничество. Медиация. Арбитраж.“ с 20 участници и лектор Златка Драгнева от Сдружение „Образование без граници-БГ 2012“.

Обученията се проведоха в периода 01.12 – 03.12. 2018 г.

Европейска седмица на спорта – #BEACTIVE

https://goo.gl/photos/c6wwpEDL9JBAahxcA -снимки: Мария Калоянова
2016-09-26-13-12-25 2016-09-26-13-12-39
2016-09-26-13-20-07 2016-09-26-13-08-58
2016-09-26-13-15-14 2016-09-26-13-09-35
   

Проектът „1 СОУ празнува“ се реализира в периода 21 март – 3 юни 2016 г. с участието на ученици от 1-ви до 12-ти клас, включително на ученици със специални образователни потребности, учители и родители. Освен училищният празник, посветен на Великденските празници, предстои празнична изява за Деня на детето – 1 юни. Учениците от паралелките с профил „Изкуства“ и „Технологичен“ заедно със своите преподаватели ще организират работилници за рисуване върху текстил, които ще работят на принципа „деца обучават деца“. Младежите ще учат по-малките ученици да използват различни иновативни техники за рисуване. За най-малките ще има щафетни игри, в които ще се включат техните родители.

Проектът „ 1 СОУ празнува“ цели откриването на различни таланти у децата още от най-ранна възраст, както и предизвикване на интерес към различните видове изкуство и спорт. Той е насочен към развитие на двигателна активност на учениците чрез включването им различни танцови групи и спортни игри, също и към превенция на агресията чрез участие в колективни занимания в свободното време.

IMG_2423 IMG_2551

ПРОЕКТ „ПОВЕЧЕ СПОРТ – ПОВЕЧЕ ЗДРАВЕ“ Програма

P1360187_1 P1360191_1
P1360199_1 DIGITAL CAMERA
DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA
DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA
IMG_0064_1 IMG_0068_1
20150504_172619_1 20150504_172819_1 20150504_172701_1

 

 ПРОЕКТ УСПЕХ

20150504_172806_1 BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (У С П Е Х ) Успех- снимки от проекта>>

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот