Информация по предоставяне на услугите

1   ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

2-2  Издаване на диплома за средно образование

3-2  Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

4-1  Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

5-1 Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

10-1  Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

12-2  Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот