ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

                В случай че имате въпроси във връзка с обработването на Вашите лични данни
или желаете да упражните съответните Ви права, можете да се обърнете към:
                Иван Костадинов – Длъжностно лице по защита на данните на 1 Средно
училище „Пенчо П. Славейков“ на тел. 0887-648-639; e-mail: dpo.consult@yahoo.com.
                Имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни на
адрес: гр. София 1592, бул. „Цветан Лазаров“ No 2, Електронна поща: kzld@cpdp.bg,
Интернет страница: www.cpdp.bg.

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот