Образци на документи за записване

Необходимо е да подготвите следните документи:

  1. Заявление от родител( образец 1)
  2. Уведомление за подадено заявление от приемащото училище (Издава се от училището, в което ще се запише ученика)
  3. Придружително писмо от родител за приложените документи( образец 3)
  4. Декларация за информирано съгласие при необходимост от полагане на приравнителни изпити( образец (образец 4)
  5. Уведомително писмо за записване на ученика до директора на училището, от което се премества (Издава се от училището, в което ще се запише ученика)
  6. Здравно – профилактична карта от личния лекар
  7. Актуални снимки( формат 35-45мм) – 2 броя

Приложете следните документи, издадени от училището, в което ученикът/се е обучавал /а до момента:

  1. Удостоверение за преместване № ………………. / …………20 ……. г.
  2. Копие на училищен учебен план.
  3. Копие на лично образователно дело на ученик в гимназиален етап (ако такова е издадено).

Актуална информация за приема за НОВАТА учебната година-1,5,7,8 клас, учебните планове, текущи дати за писмени работи и много други събития от училищния живот